ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
ขอขอบพระคุณ คุณ นิภาฤรดี  ภิญญาจีรภัทร

บริจาคผ้าห่ม100ผืนให้กับรพ.สร้างคอม พร้อมเครื่องสแกนวัดไข้จำนวน12เครื่อง และ มอบเงินให้เป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่อีก5,000บาท

พร้อมด้วยผู้บริจาค

1. นางสว่างจิต ดันแลป 4,000 บาท

2. พ.ต.ท. พีรภัทร์ ปรมพุฒิ 6,000 บาท

3.นางอุทัยวรรณ เก่งพานิช 2,000 บาท

4. นางสาวอโนชา รอดชมภู 3,000 บาท

5.ครอบครัวผ่องใสโสภณ 3,000 บาท

6.นางญิชชา สุวรรณโมลี 2,000 บาท

7.นางสาวมานิตย์ จันทา 1,000 บาท 

8.นางมลิจันทร์ ผาตินาวิน 500 บาท

9.คุณยายสุมาลี(สวน) พิทักษ์สันติพันธุ์พร้อมลูกๆ 13,218 บาท

10.จ.ส.อ.สลัก อินทร์ทอง 5,000 บาท

11.นางพรศิริ ผ่องอักษรบริษัท Transcends 1,000 บาท

12.นางสาวทิวาวรรณ พิทักสันติพันธุ์ 2,000 บาท

13.นางสาวหอมหวล ศรีสังคม 2,000 บาท

14.นางวราภรณ์ ภาคบุตร 2,000 บาท

15.นางสาวอัมพรรณ ขันตี 2,000 บาท

16.บริษัทมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด 3,000 บาท

17.ครอบครัวนายแพทย์สมหมาย ศรีหาวงษ์ อดีตผู้อำนวยการ รพ.ศนย์ขอนแก่น และครอบครัว 3,200 บาท 

18.นางวัน นางทู พาสัญจร 1,000 บาท

19.นางสาวเพ็ญศรี แก่นกล้าเจริญกุล 800 บาท

20.ครอบครัว ภิญโญ ปราณี และ วรัมพร โฆษิต 2,500 บาท

21.แพทย์หญิงสุดา (ลูกพันเอกสมคิด) 1,200 บาท

22.ร้านโชคไพศาล สร้างคอม 4,900 บาท

เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสร้างคอม 

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:12:20 น.
ผู้ชม 1757 ครั้ง