ประกาศ

ประกาศแจ้งเรื่องต่างๆของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2565
เวลา 16:01:54 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม วันที่ 27 มกราคม 2565
176 0
28 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:47 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสร้างคอม ปีงบประมาณ2565
263 3
ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2564
เวลา 14:04:53 น.
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1657 1
ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:14 น.
ระบบเว็บท่า (Web Portal) เพื่อบริหารจัดการการเดินทางเข้าออกประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ
1677 0
ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:52 น.
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธ
1594 2
ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:57 น.
ส่งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของ สบช. ปีการศึกษา 2564 การ
1569 1
ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:57 น.
ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
1497 14
ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:47 น.
การดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายให้มีการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๘
1468 0
ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:22 น.
สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ
1490 7
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:22 น.
แจ้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมทุกท่าน
1496 0
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:22 น.
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง
1480 5
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:49 น.
ยุทธศาสตร์ชาติ
1504 3
ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2563
เวลา 11:08:20 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์จากการประชุมกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสร้างคอม
1579 0
10 ก.ค. 2563
เวลา 09:07:51 น.
เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563
1477 0
ดาวน์โหลด
10 ก.ค. 2563
เวลา 09:07:08 น.
ขยายเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๒
1475 1
ดาวน์โหลด
29 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:15 น.
แจ้งอัตราค่าบริการของหน่วยบริการฯ ที่ สธ 0207.11/10959 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
1481 2
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:35 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2562
1470 5
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 13:03:04 น.
ขอรายงานสรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ประจำเดือน มีนาคม 2562
1467 4
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:29 น.
ขออนุมัติจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1466 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:32 น.
ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1475 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:29 น.
ขอรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
1467 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน บนเว็บไชต์ของโรงพยาบาลสร้างคอม
1466 7
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:36 น.
ขออนุญาตแจ้งเวียนและเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสน
1462 4
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการและกลไกในการป้องกันการรับสินบน
1468 2
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:52 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาล
1465 7
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:05 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาล
1460 8
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:09 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
1466 7
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:03 น.
แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส
1496 6
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:14 น.
แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงพยาบาลสร้างคอม
1472 4
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:27 น.
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2561 และให้ถือปฏิบั
1470 4
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:36 น.
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสฯ
1485 4
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 20:03:08 น.
โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)
1481 8
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 10:03:01 น.
แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
1471 6
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 10:03:25 น.
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอสร้างคอม แยกรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 - 2561
1466 3
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 09:03:10 น.
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( SRM ) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในปี 2561 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้าง
1479 17
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 13:03:31 น.
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
1506 55
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:18 น.
โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)
1493 5
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:40 น.
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน[2048]
1468 1
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:36 น.
คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Publ
1467 4
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:47 น.
การดำเนินงานตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(Road Traffic Injury : RTI) ตำบลสร้างคอม ปี 2561
1482 8
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 11:03:04 น.
แจ้งแนวทางปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1473 2
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 13:03:15 น.
ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1471 4
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2561
เวลา 11:03:26 น.
ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1487 7
ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2561
เวลา 09:02:40 น.
จัดบุคคลากรลงกรอบตามโครงสร้างงานใหม่
1465 9
ดาวน์โหลด