ประกาศ

ประกาศแจ้งเรื่องต่างๆของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2563
เวลา 11:08:20 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์จากการประชุมกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสร้างคอม
68 0
10 ก.ค. 2563
เวลา 09:07:51 น.
เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563
416 0
ดาวน์โหลด
10 ก.ค. 2563
เวลา 09:07:08 น.
ขยายเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๒
380 1
ดาวน์โหลด
29 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:15 น.
แจ้งอัตราค่าบริการของหน่วยบริการฯ ที่ สธ 0207.11/10959 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
86 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:35 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2562
867 5
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 13:03:04 น.
ขอรายงานสรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ประจำเดือน มีนาคม 2562
906 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:29 น.
ขออนุมัติจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
872 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:32 น.
ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
816 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:29 น.
ขอรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
812 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน บนเว็บไชต์ของโรงพยาบาลสร้างคอม
792 7
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:36 น.
ขออนุญาตแจ้งเวียนและเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสน
770 4
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการและกลไกในการป้องกันการรับสินบน
860 1
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:52 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาล
792 6
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:05 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาล
788 8
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:09 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
776 7
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:03 น.
แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส
1224 5
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:14 น.
แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงพยาบาลสร้างคอม
794 4
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:27 น.
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2561 และให้ถือปฏิบั
1058 4
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:36 น.
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสฯ
798 3
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 20:03:08 น.
โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)
825 5
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 10:03:01 น.
แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
779 6
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 10:03:25 น.
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอสร้างคอม แยกรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 - 2561
778 3
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 09:03:10 น.
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( SRM ) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในปี 2561 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้าง
793 15
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 13:03:31 น.
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
1036 34
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:18 น.
โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)
769 5
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:40 น.
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน[2048]
767 1
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:36 น.
คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Publ
857 4
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:47 น.
การดำเนินงานตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(Road Traffic Injury : RTI) ตำบลสร้างคอม ปี 2561
779 8
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 11:03:04 น.
แจ้งแนวทางปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
781 2
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 13:03:15 น.
ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
779 3
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2561
เวลา 11:03:26 น.
ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
775 4
ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2561
เวลา 09:02:40 น.
จัดบุคคลากรลงกรอบตามโครงสร้างงานใหม่
821 7
ดาวน์โหลด