ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา บริการหลัก วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ตั้ง เครือข่าย ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

โรงพยาบาลสร้างคอมเป็นโรงพยาบาลชุมชน มีเนื้อที่ ทั้งหมด 34 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา โดยได้รับบริจาคจากนายทองเจือ โฆสิต (สมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอสร้างคอม) เริ่มเปิดให้บริการในระดับโรงพยาบาล 10 เตียง ในปีพ.ศ. 2527 และปรับเป็นขนาด 30 เตียง เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2541

เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริการดี มีส่วนร่วมของชุมชน

1. ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ

2. ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในเชิงรุกและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายสุภาพ

3. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เกิดความพึงพอใจ และความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

4. ดำเนินงานสาธารณสุขตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและปัญหาในพื้นที่

1. ภาวะผู้นำ (Visionary Leadership)

2. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Customer focus)

3. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

4. การบริหารจัดการบนฐานข้อมูล (management by fact)

5. การเรียนรู้(Learning)

6. การเพิ่มพลังอำนาจ(Empowerment)

1. เสรืมสร้างศักยภาพการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

2. พัฒนาองค์กรสู่วัฒนธรรมคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยควบคู่กับการสร้างเสริมสุขภาพ

4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามภารกิจที่สำคัญ มีความเชี่ยวชาญ ทำงานอย่างมีความสุขและเกิดความผูกพันในองค์กร

5. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

จุดเน้นที่1 ส่งเสริมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตาม Service plan และปัญหาของพื้นที่

จุดเน้นที่2 พัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามนโยบายความปลอดภัย Patient Safety Goals ของโรงพยาบาล เน้น Hand hygiene, RRT Patient Identification และ Sepsis

จุดเน้นที่3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ข้อมูลการเงินการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ

จุดเน้นที่4 พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

จุดเน้นที่5 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Clean & Green Hospital

จุดเน้นที่6 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทำงานอย่างมีความสุข และมีความผูกกพันในองค์กร

จุดเน้นที่7 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายสุขภาพในการดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชนตามบริบทของพื้นที่

โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่109 หมู่4 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

ตำแหน่ง คน สัดส่วนต่อประชากร
แพทย์ 6
ทันตแพทย์ 3
เภสัชกร 4
พยาบาลวิชาชีพ 43
รวมทั้งหมด 56
ตำแหน่ง รพ. สสอ. รพ.สต. รวม อัตราส่วน
แพทย์ 3 - - 3
ทันตแพทย์ 2 - 2
เภสัชกร 2 - 2
พยาบาลวิชาชีพ 14 - 14
รวมทั้งหมด 21 - 3
รหัส รพ.สต. ชื่อเครือข่าย ที่อยู่ ติดต่อ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างคอม ที่อยู่ เลขที่109 หมู่4 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
04642 รพ.สต.เชียงดา ที่อยู่ - ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทร. 042-
04643 รพ.สต.บ้านยวด ที่อยู่ - บ้านวังสมบูรณ์ ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41280 โทร. 042-276291
04644 รพ.สต.บ้านโคก ที่อยู่ - ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
04645 รพ.สต.หายโศก ที่อยู่ หมู่ 2 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 โทร.042-145426
04646 รพ.สต.หินโงม ที่อยู่ บ้านคำไฮ หมู่ที่2 ต.หินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260