ดาวน์โหลดทั่วไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ โปรแกรม อื่นๆ

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2564
เวลา 15:09:04 น.
ระเบียบบ้านพัก สปสธ. 2528
1758 6
ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2564
เวลา 15:09:42 น.
ระเบียบบ้านพัก รพ.สร้างคอม
1746 9
ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2564
เวลา 15:09:05 น.
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอนำบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัย
1750 7
ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2564
เวลา 15:09:03 น.
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก รพ.สร้างคอม
1751 11
ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2564
เวลา 15:09:49 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตซ่อมแซมบ้านพัก
1749 7
ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2564
เวลา 15:09:34 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตส่งคืนบ้านพัก
1748 8
ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2564
เวลา 15:07:11 น.
แบบฟอร์มบริจาคเงิน
1757 22
ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2564
เวลา 15:07:43 น.
แบบฟอร์มบริจาคสิ่งของ
1752 20
ดาวน์โหลด
28 พ.ค. 2564
เวลา 08:05:25 น.
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ
1757 9
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:20 น.
ฟอร์มขอใช้เครื่องโรเนียว
1748 6
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:44 น.
ฟอร์มขอใช้รถยนต์ของราชการ
1746 19
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:02 น.
ฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
1746 7
ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2563
เวลา 16:10:49 น.
เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ 2564
1746 53
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2561
เวลา 10:12:40 น.
แบบฟอร์มขอใช้รถ
1746 30
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 20:03:20 น.
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
1746 19
ดาวน์โหลด
04 ม.ค. 2561
เวลา 14:01:10 น.
แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและ HOSXP
1746 59
ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2560
เวลา 10:08:17 น.
แบบฟอร์มรับรองการเกิด ทร 1/1 สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ
1748 44
ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2560
เวลา 10:08:03 น.
แบบฟอร์มขอ username สปสช.เขต8 อุดรธานี
1746 25
ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2560
เวลา 16:08:47 น.
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
1746 9
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2560
เวลา 16:08:09 น.
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุ
1749 40
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2560
เวลา 16:08:32 น.
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนประจำปี
1746 107
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2560
เวลา 16:08:48 น.
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
1746 173
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2560
เวลา 08:08:35 น.
โลโก้กระทรวงสาธารณสุข
1749 50
ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบริหาร

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลดเอกสารการเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด