กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

โรงพยาบาลสร้างคอม

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:45 น.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
1967 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:12 น.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
1968 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:40 น.
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1969 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:08 น.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
1967 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:31 น.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1968 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:52 น.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของห
1969 148
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:06 น.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. 2551
1966 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:28 น.
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
1967 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:53 น.
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1967 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:58 น.
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
1969 148
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:00 น.
พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1967 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:20 น.
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
1967 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:20 น.
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
1966 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:38 น.
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1966 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:16 น.
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
1967 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:18 น.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535
1967 147
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:07 น.
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1966 148
ดาวน์โหลด