สำงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีอัตรากำลังทั้งหมด 3 นาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

ทั้งหมด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม

ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

โทรศัพท์ : 042-276291

โทรสาร : 042-276291

E-mail : sangkom01@mailudo.moph.go.th

ตำแหน่ง คน
นวก.สาธารณสุข 3
รวมทั้งหมด 3