ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:20 น.
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
1976 0
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2566
เวลา 11:03:30 น.
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565
1975 148
ดาวน์โหลด
19 พ.ค. 2565
เวลา 09:05:08 น.
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
1974 148
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:44 น.
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และคู่มือปฏิบัติงานการร
1968 147
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:34 น.
นโยบายสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
1967 147
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:52 น.
คู่มือการรปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุนหน่วยงานอื่น
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:58 น.
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:55 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสร้างคอม ปีงบประมาณ 2565
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:34 น.
สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1965 148
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:29 น.
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2564
เวลา 09:12:41 น.
งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
1967 147
27 ธ.ค. 2564
เวลา 15:12:02 น.
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
1965 147
ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2564
เวลา 15:12:16 น.
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
1965 147
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:32 น.
สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2
1965 147
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:17 น.
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษปี65
1965 147
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:29 น.
อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ
1965 147
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:31 น.
อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
1965 148
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:07 น.
รับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปี64
1965 147
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:19 น.
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธ
1965 147
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:37 น.
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1965 147
ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:18 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาย
1965 147
ดาวน์โหลด
09 ก.พ. 2564
เวลา 14:02:21 น.
แก้ไข ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
1965 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 11:01:49 น.
เรื่องน่ารู้ การขอถือสัญชาติการขอแปลงสัญชาติ
1966 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 11:01:02 น.
เรื่องน่ารู้ การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย
1965 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 11:01:46 น.
เรื่องน่ารู้ การแจ้งเกิดกับการกำหนดสถานะบุคคล
1966 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:10 น.
อบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า-เด็กพิเศษ
1966 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:47 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(การรักษาโรคเบื้องต้น)
1965 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:23 น.
อบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา
1966 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:50 น.
อบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาก้าวหน้าในสายอาชีพ
1965 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:15 น.
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทุน-โควตา
1966 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:47 น.
โครงการอบรมการจัดการระบบเครือข่าย MikroTik
1966 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:26 น.
การสนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ
1965 147
ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:41 น.
การรับสมัครและการสอบคัดเลือกปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:22 น.
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย
1969 147
22 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:19 น.
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
1966 147
ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:47 น.
ด่วน!!! มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี
1965 147
ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2563
เวลา 13:11:24 น.
ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1973 147
28 ต.ค. 2563
เวลา 15:10:48 น.
สำรวจข้อมูลผู้ป่วยฯเข้าโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด ประจำปี 2564
1966 147
ดาวน์โหลด
28 ต.ค. 2563
เวลา 15:10:07 น.
ขอส่งข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ 8
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ต.ค. 2563
เวลา 15:10:10 น.
การเคลื่อนไหวทางการเมือง
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ต.ค. 2563
เวลา 15:10:26 น.
ส่งประกาศ รับสมัครเลือกตั้งผู้แทน พกส. และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ต.ค. 2563
เวลา 15:10:49 น.
การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ต.ค. 2563
เวลา 15:10:18 น.
ข้อสั่งการผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
1965 147
ดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2563
เวลา 11:10:03 น.
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
1966 147
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2563
เวลา 11:09:14 น.
แจ้งตัดไฟเพื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ป้องกันไฟกระชาก ในวันเสาร์ ที่19 กย 2563
1965 147
01 ก.ย. 2563
เวลา 14:09:40 น.
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 46
1965 147
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:51 น.
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและคู่มือฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประ
1966 147
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:10 น.
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน
1965 147
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:42 น.
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ /ข้อร้องเรียน
1966 147
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:51 น.
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
1966 147
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:28 น.
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1966 147
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:25 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสร้างคอม ปีงบประมาณ 2563
1966 147
ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:36 น.
การดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
1965 147
ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:50 น.
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
1965 147
ดาวน์โหลด
03 ก.พ. 2563
เวลา 09:02:31 น.
Infographic คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1965 147
ดาวน์โหลด
03 ก.พ. 2563
เวลา 09:02:47 น.
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562
1967 147
ดาวน์โหลด
30 ม.ค. 2563
เวลา 11:01:37 น.
รายงานการประเมิผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
30 ม.ค. 2563
เวลา 10:01:55 น.
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ คปสอ.สร้างคอม ปีงบประมาณ 2563
1966 147
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2562
เวลา 10:08:07 น.
ขออนุญาติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเาะจงในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
1966 147
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2562
เวลา 10:08:36 น.
ขออนุญาติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเาะจงในรอบเดือน มิถุนายน 2562
1966 147
ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2562
เวลา 15:08:41 น.
แผนการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2562
เวลา 15:08:27 น.
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปี 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 14:08:00 น.
สรุปคะแนนประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 14:08:20 น.
สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2562
เวลา 13:07:20 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่องนโยบายมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย เครื่องมือ
1965 147
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:40 น.
ขออนุญาติเผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปี 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 13:03:51 น.
รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 18:03:11 น.
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
1965 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:07 น.
โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:41 น.
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:52 น.
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข
1966 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:22 น.
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:04 น.
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
1966 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:50 น.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขอ
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:24 น.
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:35 น.
ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:53 น.
แผนยุทธศาสตร์ รพ.สร้างคอม ปี 62
1966 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:12 น.
คำรับรองตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ (PA) คปสอ.สร้างคอม ปีงบประมาณ 2562
1965 147
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:32 น.
ขอรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1965 147
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:33 น.
ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มสร้างคอมคุณธรรมเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานท
1965 147
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:39 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน
1965 147
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:58 น.
ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการและกรอบแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ
1965 147
ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561
เวลา 09:06:31 น.
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการโรงพยาบาลสร้างคอม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1965 147
ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561
เวลา 09:06:37 น.
แจ้งมาตรการโรงพยาบาลสร้างคอม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1965 147
ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561
เวลา 09:06:00 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการโรงพยาบาลสร้างคอม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1965 147
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2561
เวลา 16:04:46 น.
สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับ
1965 147
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลการจัดทำข้อมูลในการประเมินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
1965 147
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:29 น.
ขออนุมัติจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอ
1965 147
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:18 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสร้างคอม
1965 147
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:19 น.
ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารคู่มือ
1966 147
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:15 น.
ขออนุญาติเผนแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1966 147
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:00 น.
สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำปี 2561
1965 147
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:27 น.
สรุปแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขตามข้อร้องเรียน
1965 147
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:56 น.
หนังสือขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินการของโรงพยาบาลสร้างคอม เผยแพร่บนเว็บไซต์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
1966 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:24 น.
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
1966 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561
เวลา 15:03:33 น.
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1966 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561
เวลา 15:03:35 น.
แนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1965 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561
เวลา 13:03:48 น.
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว
1965 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561
เวลา 13:03:34 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสฯ
1966 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561
เวลา 12:03:55 น.
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1965 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561
เวลา 12:03:15 น.
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1968 147
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561
เวลา 10:03:16 น.
หนังสืออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการ้องเรียน/คู่มือจัดการข้อร้องเรียนและผลสรุปข้อร้อ
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 21:03:01 น.
สรุปแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขตามข้อร้องเรียน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 21:03:31 น.
ประชุมคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 21:03:01 น.
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 20:03:48 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 20:03:22 น.
สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำปี 2561
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 20:03:15 น.
flow chart การดำเนินงาน เรื่องข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:19 น.
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:47 น.
แจ้งแผนปฏิบติการป้องกันและปราบรามการทุจริต
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:43 น.
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:48 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:54 น.
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
1966 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:33 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติผลการวิเคราะห์และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:55 น.
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:26 น.
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:42 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสร้างคอม
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:01 น.
รายงานสรุปผลการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯและมอบนโยบายฯและขออนุญาตประชาส
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:42 น.
สรุปผลการจัดอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:56 น.
ขอเชิญประชุมรับฟังนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและร่วมประกาศเจตนารมณ์
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:53 น.
รายงานผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:51 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสร้างคอม
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:07 น.
รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:50 น.
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:02 น.
รายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพ
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:33 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:19 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561
1966 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:44 น.
รายงานผลการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561
1965 147
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2561
เวลา 17:03:43 น.
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเพิ่มขึ้น
1965 147
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:40 น.
บริการสายด่วนฉุกเฉิน 1669
1973 147
09 ส.ค. 2560
เวลา 10:08:23 น.
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๐
1967 147