การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้อำนวยการรพ.สต. ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มาน 

         สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติครม.เห็นชอบ  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ดังนี้

        1.  กำหนดให้วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ 

        2.  เลื่อนวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2563  

        3.  ในกรณีที่หน่วยงานมีภารกิจบริการประชาชนที่นัดหมายไว้ก่อนแล้วฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามเห็นสมควร 

        รายละเอียดตามที่แนบมานี้

                                                                               งานธุรการ สสจ.อุดรธานี


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:10:49 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง