มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธ

จังหวัดอุดรธานี ได้ออกประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 20 ) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 13:03:19 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง