ข้อสั่งการผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง

                        สสจ.อุดรธานี  ขอส่งหนังสือแจ้งกรณ๊ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๒ ว่า ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กรุณาสั่งการและเน้นย้ำต่อที่ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม  ๑  ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และการปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังนี้

                        ๑.การใช้ป้ายโครงการในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ให้งดใช้ป้ายพระราชทาน (ไวนิล : เราทำความ  ดี ด้วยหัวใจ)โดยให้ใช้ป้ายแบบใหม่ (สีเหลือง-ม่วง)  เท่านั้น

                        ๒.การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ให้พักการสมัครไว้ก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 ซึ่งจังหวัดอุดรธานี พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ประชาสัมพันธ์และถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                                                                       

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

กลุ่มงานนิติการ


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:10:18 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง