อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

โรงพยาบาลสร้างคอม ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประกาศจากกรมบัญชีกลาง

- อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา โดยมีรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ว 422 หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

- ทางโรงพยาบาลสร้างคอม จะทำการปรับ ค่าบริการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ( X-Ray ) เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2563 

- ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ดิจิตัล จากเดิม 220 บาท ปรับเป็น 250 บาท ตามกรมบัญชีกลาง 2. Dental film จากเดิม 80 บาท ปรับเป็น 120 บาท ตามกรมบัญชีกลาง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ผู้ประกาศ : นายประกอบ ดวงดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:10:03 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1964 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง