สำรวจข้อมูลผู้ป่วยฯเข้าโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด ประจำปี 2564

เรียน ผุ้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่ง ท่านสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

 

ด้วย มูลนิธิ พอ.สว.ร่วมกับสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่เกิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดโครงการฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

                  ในการนี้ จึงขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ป่วยที่ประสบกับสภาวะปัญหา ดังนี้

1.     ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดรักษา และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้ว แต่ความผิดปกติยังเหลืออยู่

2.     ผู้ป่วยที่มือพิการแต่กำเนิด (นิ้วมือติดกัน)

3.     ผู้ป่วยที่มีแผลหดรั้งจากอุบัติเหตุทั่วไปหรือจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

และขอให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ป่วยและญาติ จำนวน 1 ฉบับ แนบมาพร้อมด้วย ทั้งนี้ มูลนิธิ พอ.สว.จะสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางและค่าอาหาร สำหรับผู้ป่วยและญาติ ตามระเบียบข้อปฏิบัติของมูลนิธิ พอ.สว. และค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิฯ ของผู้ป่วย และขอให้
ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตึกเขตสุขภาพที่ 8 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรานี ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำแผนส่งให้มูลนิธิ พอ.สว. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

  ขอแสดงความนับถือ

 นายเรวัฒน์  ศิรินิกร

หัวหน้ากลุ่มงาน สสม.


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:10:48 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง