สรุปปัญหาจากการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม และ แนวทางแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อแฟ้ม ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่ตรวจสอบไม่ผ่าน วิธีการแก้ไข/เอกสาร
1 ACCIDENT ER 1. ไม่มีข้อมูลการดูแลการหายใจ
2. ไม่มีข้อมูลการห้ามเลือด 
3. ไม่มีข้อมูลการใส่ splint/slab
4. ไม่มีข้อมูลการให้น้ำเหลือ 
5. ข้อมูลประเภทการมารับบริการกรณีอุบัติเหตุ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
6. ข้อมูลระดับความรู้สึกทางด้านตา ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
7. ข้อมูลระดับความรู้สึกทางด้านการพูด ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
8. ข้อมูลระดับความรู้สึกทางด้านการเคลื่อนไหว ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
9. กรณีผู้ป่วยนอกไม่พบข้อมูลบริการในแฟ้ม SERVICE หรือกรณี
ผู้ป่วยใน ไม่พบข้อมูลในแฟ้ม ADMISSION
บันทึกข้อมูลในหน้าอุบัติเหตุ
ให้ครบถ้วน
2 ADDRESS เวชระเบียน เป็นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบอยู่แล้ว เลือกสถานะให้ตรงกับที่อยู่ของผู้รับบริการ
3 ANC ส่งเสริม 1. ช่วงที่ฝากครรภ์ไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอายุครรภ์ 
2. ไม่มีข้อมูลครรภ์ที่ 
3. อายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 4 - 45 สัปดาห์
ลงข้อมูลให้ถูกต้องตามช่วงอายุครรภ์
4 APPOINTMENT OPD/ER 1. ข้อมูลประเภทกิจกรรมที่นัด ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน
2. ข้อมูลรหัสโรคที่นัดมาตรวจ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน
แก้ไขในระบบผู้ป่วยนอก 
One Stop Service แท็บ "การนัดหมาย" 
เลือกประเภทการนัดหมาย แล้ว Enter จนขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วกดปุ่ม บันทึก
5 CARD เวชระเบียน ไม่มีข้อมูลประเภทสิทธิการรักษา ให้ตรวจสอบสิทธิด้วย Smart Card 
ทุกคน ทุกครั้ง และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
6 CHARGE_OPD ทุกกลุ่มงาน รายการข้อมูลซ้ำซ้อน ถ้าเป็น visit ที่ 2 ให้ลบค่าบริการทางการแพทย์ออก
7 CHRONIC OPD ข้อมูลรหัสวินิจฉัยโรคเรื้อรัง ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน ลงรหัสวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง
8 DEATH เวชระเบียน/
ER/IPD
1. ข้อมูลรหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. ข้อมูลสาเหตุการตาย ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน
ลงข้อมูลวันที่ตาย รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย และ 
สาเหตุการตายทุกครั้ง
9 DENTAL ทันตกรรม 1. ข้อมูลจำเป็นต้องใส่ฟันเทียม ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. ข้อมูลสถานศึกษา ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
3. ข้อมูลระดับการศึกษา ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
4. ข้อมูลบริการใน-นอกสถานบริการ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
5. ข้อมูลประเภทผู้ได้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน
ลงข้อมูลให้ครบถ้วน
10 DIAGNOSIS_OPD ทุกกลุ่มงาน 1. ข้อมูลรหัสการวินิจฉัย ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. การให้รหัสโรคไม่สอดคล้องตามหลักการให้รหัสโรคตาม Appendix 
A3 - A4 ของ DRG 5.0 
3. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบริการได้ 
4. ข้อมูลประเภทการวินิจฉัย ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน
ลงรหัสวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง ครบถ้วน
11 DISABILITY เวชกรรมฟื้นฟู 1. ข้อมูลรหัสโรคหรือการบาดเจ็บที่เป็นสาเหตุของ DIAGCODE 
ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. วันที่พบความพิการ ไม่อยู่ในช่วง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
ลงข้อมูลให้ครบถ้วน
12 DRUG_OPD เภสัชกรรม 1. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบริการได้ 
2. ไม่มีข้อมูลรหัสยา 24 หลัก หรือรหัสยาของสถานพยาบาล 
3. ข้อมูลบริการที่เชื่อมโยงกับรายการนี้ไม่ถูกต้อง
1. ลงรหัสยาให้ครบ 24 หลัก 
2. ยาที่ไม่มี 24 หลักให้ลงเป็นเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
13 DRUGALLERGY เภสัชกรรม

1. ข้อมูลลักษณะอาการของการแพ้ยาที่พบ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. ไม่มีข้อมูลรหัสยาที่มีประวัติการแพ้ยา


3. ข้อมูลประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน

1. ประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยามี 5 ประเภท 
2. เลือกลักษณะอาการแพ้ยาที่พบให้ครบถ้วน
14 EPI ส่งเสริม ไม่มีสถานที่บริการรับวัคซีน ลงข้อมูลสถานที่บริการรับวัคซีน
15 FP ส่งเสริม 1. ไม่มีข้อมูลรหัสวิธีการคุมกำเนิด 
2. ข้อมูลรหัสวิธีการคุมกำเนิด ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน
ลงข้อมูลวิธีการคุมกำเนิดให้ครบถ้วน
16 NEWBORN LR / IPD 1. ไม่มีข้อมูลส่งออก 
2. ข้อมูลได้รับการตรวจ TSH หรือไม่ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน
ส่งตรวจ TSH ประมาณ 1 เดือนทราบผล แล้วจึงลง 
ข้อมูลใน HOSxP แล้วส่งออกข้อมูล
17 NEWBORNCARE LR ข้อมูลผลการตรวจทารกหลังคลอด ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน ลงข้อมูลให้ครบถ้วน
18 NUTRITION ส่งเสริม 1. ข้อมูลระดับพัฒนาการ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. ข้อมูลอาหารที่รับประทานปัจจุบัน ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
3. ข้อมูลการใช้ขวดนม ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
4. ไม่มีข้อมูลน้ำหนัก
ลงข้อมูลให้ครบถ้วน
19 PERSON เวชระเบียน 1. ข้อมูลคำนำหน้า ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. ข้อมูลเชื้อชาติ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
3. ข้อมูลสัญชาติ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
4. ไม่มีข้อมูลสถานะบุคคล
ลงข้อมูลในบัญชี 1 ให้ครบถ้วน
20 PROCEDURE_OPD ทุกกลุ่มงาน 1. ข้อมูลรหัสหัตถการ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบริการได้ 
3. ข้อมูลบริการ ที่เชื่อมโยงกับรายการนี้ไม่ถูกต้อง
ลงรหัสหัตถการให้ถูกต้อง
21 SERVICE ทุกกลุ่มงาน 1. ข้อมูลการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้องจากผลการตรวจสอบการวินิจฉัย 
โรคที่เป็น Principle diagnosis 
2. ไม่มีรหัสวินิจฉัยโรคหลัก
ลงรหัสวินิจฉัยให้ถูกต้อง
22 SURVEILLANCE สนับสนุน 1. ข้อมูลรหัสวินิจฉัยแรกรับ ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน 
2. ข้อมูลรหัสวินิจฉัยล่าสุด ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน
ลงรหัสวินิจฉัยให้ถูกต้อง
23 WOMEN ส่งเสริม ข้อมูลรหัสวิธีการคุมกำเนิดปัจจุบัน ค่าไม่ตรงกับมาตรฐาน เลือกวิธีการคุมกำเนิดให้ถูกต้อง

ผู้เขียน : นายศิวดล นนฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 29 กันยายน 2560 เวลา : 20:09:56 น.
ผู้ชม 2786 ครั้ง