EB12 (6.) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย

EB12 (6.) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 26 สิงหาคม 2564 เวลา : 16:08:56 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง