ITA

ITAโรงพยาบาลสร้างคอม

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2564
เวลา 11:09:08 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
37 0
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:56 น.
EB12 (6.) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย
76 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:18 น.
EB12 (5.) ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
56 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:07 น.
EB12 (4.) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
72 2
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:39 น.
EB12 (3.) รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินก
85 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:00 น.
EB12 (2.) รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วม
39 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:03 น.
EB12 (1.2) โครงการ/กิจกรรม
30 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:12 น.
EB12 (1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
20 1
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 09:08:04 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
39 2
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 09:08:54 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
26 1
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:53 น.
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2
23 1
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:41 น.
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
20 1
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:31 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน
20 1
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:51 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
21 1
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:39 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ รอบ 12 เด
26 2
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:42 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
45 1
ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2564
เวลา 16:07:59 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
100 2
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2
125 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไตรมาสที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
246 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:17 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 ไตรมาสที่ 3โดยวิธีเฉพาะ
239 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:17 น.
EB-8 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ไตรมาส 3
105 1
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
70 1
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:45 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
70 0
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:35 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
99 0
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 15:06:00 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
76 2
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 15:06:04 น.
ชื่อหัวข้อ ..EB 9 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทา
65 2
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:33 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2564
79 1
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2564
เวลา 14:04:20 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
1393 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:34 น.
EB 13 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
1509 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:43 น.
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1441 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:42 น.
EB 18 รายงานการกำชับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
1399 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:55 น.
EB 17 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
1398 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:54 น.
EB 20 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1428 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:11 น.
EB 21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1409 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:15 น.
EB 24 - รายงานการกำกับติดตามมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1340 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
1358 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
1345 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:57 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
1351 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
1337 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:28 น.
EB 24 ประกาศเจตนารมณ์การในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1346 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:08 น.
EB 23 การดำเนินกิจกรรมของชมรม " STRONG"
1350 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:31 น.
EB 22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
1346 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:06 น.
EB 21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1339 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:46 น.
EB 20 ประกาศมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1362 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:47 น.
EB 18 รายงานการกำชับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1353 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:21 น.
EB 17 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1354 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:19 น.
EB 16 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1343 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:22 น.
EB 14 + 15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1373 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:43 น.
EB13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1341 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:18 น.
EB12 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
1362 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:54 น.
EB9 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการร
1347 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:06 น.
EB8 การรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด
1356 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:20 น.
EB 7 ประกาศมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิ
1350 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:22 น.
EB6 นโยบายการบริหารและพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
1350 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:16 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1340 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:12 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1347 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:36 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1335 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:59 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1352 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:44 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม 2564
1348 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:29 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
1361 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:56 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2564..
1368 3
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:45 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณฯ(เงินบำรุง)ประจำปีงบประมาณ 2564
1358 10
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:02 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2564
1363 2
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:00 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
1360 1
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:13 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 แล
1353 0
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
1333 3
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
1347 2
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:06 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซิื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
1361 6
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซิื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563
1352 0
ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:44 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
1347 8
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 16:12:46 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
1352 3
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:56 น.
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ สำหรับการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
1345 2
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:07 น.
EB 4 แนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรื
1377 5
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:47 น.
EB 8 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1351 1
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:12 น.
EB (1.4-1.5) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
1371 5
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:30 น.
EB (1.1-1.3)แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์โรงพยาบาลสร้างคอม
1345 4
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:51 น.
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1350 5
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 13:12:45 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖3
1340 3
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 13:12:19 น.
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564..
1343 2
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2563
เวลา 16:08:23 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1358 9
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:07 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง ในรรอบเดือน กรกฎาคม 2563
1358 5
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:50 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตและประพฤติมิชอบฯ
1354 8
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:05 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
1343 4
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:22 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
1373 6
ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2563
เวลา 09:07:03 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
1360 1
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 14:06:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
1354 3
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 14:06:47 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินสุงสุด)
1363 3
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:04 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
1382 12
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:59 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563
1349 4
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
1351 3
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2563
1355 5
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:31 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1383 4
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:10 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1361 10
ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563
เวลา 10:05:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม 2563
1356 4
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:23 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1352 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1363 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1358 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:33 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1391 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:54 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 256 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1364 3
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:59 น.
คู่มือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลสร้างคอม
1348 4
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:01 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1346 2
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:11 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1366 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:11 น.
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)จากการประชุมของคณะทำงาน ครั้งที่ 2.2563
1353 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:36 น.
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)จากการประชุมของคณะทำงาน ครั้งที่ 1.2563
1345 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:44 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
1344 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:31 น.
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯของโรงพยาบาลสร้างคอม
1345 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:06 น.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
1390 29
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
1337 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:59 น.
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ปร
1345 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:14 น.
การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตในนาม "กลุ่มสร้างคอมคุณธรรม" และระเบียบกลุ่มสร้างคอมคุณธรร
1451 71
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:02 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 5000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563
1360 5
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 12:03:26 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินสูงสุด
1327 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:46 น.
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสร้างคอม
1336 3
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:01 น.
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
1333 3
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:22 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1345 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:01 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
1326 2
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:49 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖3
1384 4
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:47 น.
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมสร้างคอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
1347 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:20 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1335 3
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:27 น.
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
1337 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:58 น.
มาตรการและกลไกในการป้องกันการรับสินบน
1338 1
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖2
1367 3
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:07 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2
1326 1
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2563
เวลา 14:01:49 น.
มาตรการและกรอบแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
1367 9
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2563
เวลา 13:01:30 น.
ร่างประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสร้างคอม
1333 1
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2563
เวลา 13:01:14 น.
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1359 3
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:37 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศฯ
1350 5
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:25 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
1350 3
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 17:12:40 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิใจในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
1355 5
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 17:12:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1355 0
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
1349 0
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 4
1328 2
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:35 น.
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1340 7
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:14 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖2
1326 4
ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:51 น.
รายงานผลการวิเคาระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1341 6
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖2
1344 5
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:13 น.
รายงานข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลรายงาน
1340 7
ดาวน์โหลด