ITA

ITAโรงพยาบาลสร้างคอม

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2565
เวลา 15:05:22 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2565
1 0
ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2565
เวลา 15:05:15 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มีนาคม 2565
1 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:34 น.
MOIT - 19.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
61 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:13 น.
MOIT - 19.4 บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน
49 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:50 น.
คู่มือมาตรการป้องกัน
57 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:29 น.
MOIT - 19.3 แจ้งเวียนประกาศและคู่มือ
50 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:06 น.
MOIT - 19.1 ประกาศมาตรการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
40 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:34 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
39 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:07 น.
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
32 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:42 น.
รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG
33 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:13 น.
บันทึกขออนุมัติจัดตั้งชมรม STRONG และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
31 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:19 น.
MOIT - 17.1.2 รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
34 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:56 น.
MOIT - 17.1 บันทึกรายงานผล+ขอเผยแพร่
41 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:43 น.
MOIT - 17 บันทึกรายนงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
29 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:00 น.
MOIT - 17 บันทึกรายงานผล+ขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม
32 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:01 น.
MOIT 16 แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
28 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:34 น.
MOIT 16 บันทึกลงนามแผน+ขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม
35 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:07 น.
MOIT 16.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
34 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:44 น.
MOIT 16.1 บันทึกลงนามแผน+ขอเผยแพร่ ฯ
33 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:20 น.
MOIT - 15.5 แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
34 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:00 น.
MOIT - 15.4 แจ้งเวียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
32 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:43 น.
MOIT - 15.1 บันทึกเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
32 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:34 น.
MOIT - 14.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
36 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:02 น.
MOIT - 14.2 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
35 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:31 น.
MOIT - 14.1 บันทึกประกาศแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
33 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:53 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
34 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:34 น.
ภาพกิจกรรมการอบรม
36 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:50 น.
บันทึกรายงานผลการอบรม
35 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:22 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
46 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:52 น.
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผ
47 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:11 น.
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต
43 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:13 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
38 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:46 น.
ขอแจ้งเวียนประกาศมาตรการต่างๆ
37 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:47 น.
7.1.4 ขอแจ้งเวียนประกาสมาตรการ
46 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:17 น.
MOIT - 23.4 ขอแจ้งเวียน ประกาศเจตนารมณ์ และคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพ
37 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:44 น.
MOIT - 23.3 คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
36 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:11 น.
MOIT - 23.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
35 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:35 น.
MOIT - 23.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญา
33 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:21 น.
MOIT - 20 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยช์นอื่นใด และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซ
27 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:02 น.
MOIT - 18.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
34 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:26 น.
MOIT - 18.4 รายงานผลการดำเนินงานฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
30 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:57 น.
MOIT - 18.3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยช์นทับซ้อน
34 2
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:48 น.
MOIT - 18.2 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยช์นทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
28 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:14 น.
MOIT - 18.1 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการป้องกันผลประโยข์นทับซ้อนและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจ
34 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:43 น.
MOIT - 12.7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
34 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:43 น.
MOIT - 12.6 บันทึกรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
37 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:34 น.
MOIT - 12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
35 2
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:41 น.
MOIT - 12.2 รายงานประชุมโครงการ หรือกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวาง
37 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:11 น.
MOIT - 12.1.2 โครงการ/กิจกรรม
32 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:07 น.
MOIT - 12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ /กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอก
34 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:02 น.
MOIT - 13 มาตรการการป้องกันการรับสินบน
48 2
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:46 น.
MOIT - 13 บันทึกลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
56 4
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:30 น.
MOIT - 10 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ คู่มือการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนฯ
51 4
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:35 น.
MOIT - 10 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤ
52 3
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:55 น.
MOIT - 8 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นแล
38 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:30 น.
MOIT - 8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เม.ย 64-ก
44 2
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:16 น.
MOIT 7.1.5 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
48 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:39 น.
MOIT - 7.1.3 รายงานการประชุม มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบ
66 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:51 น.
MOIT - 7.1.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธฺิ์การปฏ
43 2
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:27 น.
MOIT- 7.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานฯและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
58 6
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:21 น.
MOIT- 6.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.สร้างคอม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
57 4
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:25 น.
MOIT- 6.2 บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ แผนการบริหารทรัพยากรบคคล ปี2565
50 3
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:47 น.
MOIT-6.1..2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
50 2
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:14 น.
MOIT- 6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
56 4
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
40 1
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:25 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม 2565
36 3
ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2565
เวลา 11:01:20 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
172 0
ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2565
เวลา 11:01:47 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
184 0
ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2564
เวลา 15:12:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศฯ
225 2
ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2564
เวลา 10:12:54 น.
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
432 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:41 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
141 6
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:16 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
161 5
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:58 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
135 5
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:12 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม ประจำปีงบปร
150 2
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564
เวลา 17:12:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
138 8
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564
เวลา 17:12:31 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
135 8
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564
เวลา 17:12:14 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
119 7
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:11 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
124 7
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:56 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2565
120 11
ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2564
เวลา 11:09:08 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
1640 0
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:56 น.
EB12 (6.) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย
1854 2
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:18 น.
EB12 (5.) ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
1928 3
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:07 น.
EB12 (4.) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
1630 2
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:39 น.
EB12 (3.) รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินก
1765 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:00 น.
EB12 (2.) รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วม
1526 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:03 น.
EB12 (1.2) โครงการ/กิจกรรม
1514 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:12 น.
EB12 (1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
1517 1
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 09:08:04 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1512 2
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 09:08:54 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1503 1
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:53 น.
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2
1513 1
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:41 น.
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
1543 3
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:31 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน
1539 1
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:51 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
1516 1
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:39 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ รอบ 12 เด
1512 3
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:42 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
1512 1
ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2564
เวลา 16:07:59 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
1530 2
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2
1578 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไตรมาสที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1726 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:17 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 ไตรมาสที่ 3โดยวิธีเฉพาะ
1746 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:17 น.
EB-8 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ไตรมาส 3
1530 1
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
1515 1
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:45 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
1524 0
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:35 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
1527 0
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 15:06:00 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
1528 3
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 15:06:04 น.
ชื่อหัวข้อ ..EB 9 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทา
1530 3
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:33 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2564
1517 1
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2564
เวลา 14:04:20 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
1524 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:34 น.
EB 13 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
1507 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:43 น.
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1495 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:42 น.
EB 18 รายงานการกำชับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
1522 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:55 น.
EB 17 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
1489 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:54 น.
EB 20 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1519 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:11 น.
EB 21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1502 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:15 น.
EB 24 - รายงานการกำกับติดตามมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1494 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
1499 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
1494 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:57 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
1497 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
1513 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:28 น.
EB 24 ประกาศเจตนารมณ์การในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1493 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:08 น.
EB 23 การดำเนินกิจกรรมของชมรม " STRONG"
1498 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:31 น.
EB 22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
1498 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:06 น.
EB 21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1497 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:46 น.
EB 20 ประกาศมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1500 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:47 น.
EB 18 รายงานการกำชับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1506 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:21 น.
EB 17 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1502 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:19 น.
EB 16 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1489 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:22 น.
EB 14 + 15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1535 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:43 น.
EB13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1492 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:18 น.
EB12 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
1519 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:54 น.
EB9 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการร
1487 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:06 น.
EB8 การรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด
1515 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:20 น.
EB 7 ประกาศมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิ
1499 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:22 น.
EB6 นโยบายการบริหารและพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
1504 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:16 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1485 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:12 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1497 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:36 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1508 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:59 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1500 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:44 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม 2564
1491 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:29 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
1505 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:56 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2564..
1498 3
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:45 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณฯ(เงินบำรุง)ประจำปีงบประมาณ 2564
1508 10
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:02 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2564
1510 2
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:00 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
1503 1
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:13 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 แล
1496 0
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
1498 3
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
1499 2
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:06 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซิื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
1496 6
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซิื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563
1502 0
ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:44 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
1491 8
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 16:12:46 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
1493 3
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:56 น.
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ สำหรับการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
1499 4
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:07 น.
EB 4 แนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรื
1532 7
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:47 น.
EB 8 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1498 2
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:12 น.
EB (1.4-1.5) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
1510 6
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:30 น.
EB (1.1-1.3)แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์โรงพยาบาลสร้างคอม
1499 8
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:51 น.
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1501 6
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 13:12:45 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖3
1496 3
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 13:12:19 น.
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564..
1509 2
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2563
เวลา 16:08:23 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1516 10
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:07 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง ในรรอบเดือน กรกฎาคม 2563
1505 5
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:50 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตและประพฤติมิชอบฯ
1520 8
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:05 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
1506 4
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:22 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
1518 7
ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2563
เวลา 09:07:03 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
1507 1
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 14:06:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
1524 3
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 14:06:47 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินสุงสุด)
1511 3
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:04 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
1526 12
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:59 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563
1519 4
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
1509 3
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2563
1520 5
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:31 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1507 4
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:10 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1516 10
ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563
เวลา 10:05:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม 2563
1525 4
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:23 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1507 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1509 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1514 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:33 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1529 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:54 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 256 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1512 4
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:59 น.
คู่มือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลสร้างคอม
1513 9
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:01 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1506 2
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:11 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1526 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:11 น.
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)จากการประชุมของคณะทำงาน ครั้งที่ 2.2563
1509 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:36 น.
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)จากการประชุมของคณะทำงาน ครั้งที่ 1.2563
1515 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:44 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
1499 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:31 น.
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯของโรงพยาบาลสร้างคอม
1511 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:06 น.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
1515 29
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
1503 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:59 น.
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ปร
1517 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:14 น.
การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตในนาม "กลุ่มสร้างคอมคุณธรรม" และระเบียบกลุ่มสร้างคอมคุณธรร
1675 71
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:02 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 5000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563
1518 5
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 12:03:26 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินสูงสุด
1502 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:46 น.
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสร้างคอม
1507 4
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:01 น.
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
1505 3
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:22 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1504 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:01 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
1498 2
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:49 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖3
1499 4
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:47 น.
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมสร้างคอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
1501 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:20 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1496 3
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:27 น.
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
1508 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:58 น.
มาตรการและกลไกในการป้องกันการรับสินบน
1511 1
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖2
1506 3
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:07 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2
1509 1
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2563
เวลา 14:01:49 น.
มาตรการและกรอบแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
1524 9
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2563
เวลา 13:01:30 น.
ร่างประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสร้างคอม
1506 1
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2563
เวลา 13:01:14 น.
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1510 4
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:37 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศฯ
1518 6
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:25 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
1518 3
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 17:12:40 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิใจในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
1505 7
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 17:12:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1532 1
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
1523 1
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 4
1498 2
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:35 น.
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1506 7
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:14 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖2
1499 4
ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:51 น.
รายงานผลการวิเคาระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1505 6
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖2
1508 5
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:13 น.
รายงานข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลรายงาน
1504 7
ดาวน์โหลด