ITA

ITAโรงพยาบาลสร้างคอม

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2565
เวลา 16:09:21 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เด
35 2
ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2565
เวลา 12:09:53 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
22 2
ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2565
เวลา 12:09:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564-กันยายน
40 3
ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2565
เวลา 12:09:03 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565
61 4
ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2565
เวลา 12:09:36 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
24 2
ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:44 น.
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2565
25 6
ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2565
เวลา 12:09:16 น.
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ (รอบ 12 เดือน) ที่ได้จากระบบ MSRS
22 1
ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2565
เวลา 12:09:52 น.
บันทึกข้อความขออนุญาตและขอเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ (รอบ 12 เดือน) ที่ได้จากระ
17 1
ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2565
เวลา 17:09:26 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบป
23 1
ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2565
เวลา 17:09:28 น.
บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพ
22 1
ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2565
เวลา 16:09:42 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
26 1
ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2565
เวลา 16:09:20 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุ
20 1
ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2565
เวลา 16:09:59 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติและขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รพ.สร้างคอม รอบ 12 เดือ
16 1
ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2565
เวลา 16:09:22 น.
แบบรายงานผลการปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รพ.สร้างคอม รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2
20 1
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 17:06:29 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565
149 7
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 17:06:01 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
124 2
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 17:06:27 น.
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1
134 1
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 17:06:12 น.
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2
191 2
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 17:06:57 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 (1 ต.ค.64-31 มี.
82 1
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 17:06:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 (1 เม..64-30 ก.ย
74 2
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 16:06:52 น.
ประกาศผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลา
70 2
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 16:06:04 น.
ประกาศผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษา
79 4
ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2565
เวลา 15:05:22 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2565
102 5
ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2565
เวลา 15:05:15 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มีนาคม 2565
109 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:34 น.
MOIT - 19.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
132 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:13 น.
MOIT - 19.4 บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน
142 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:50 น.
คู่มือมาตรการป้องกัน
133 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:29 น.
MOIT - 19.3 แจ้งเวียนประกาศและคู่มือ
125 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:06 น.
MOIT - 19.1 ประกาศมาตรการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
97 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:34 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
93 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:07 น.
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
87 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:42 น.
รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG
88 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:13 น.
บันทึกขออนุมัติจัดตั้งชมรม STRONG และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
83 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:19 น.
MOIT - 17.1.2 รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
89 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:56 น.
MOIT - 17.1 บันทึกรายงานผล+ขอเผยแพร่
96 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:43 น.
MOIT - 17 บันทึกรายนงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
79 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:00 น.
MOIT - 17 บันทึกรายงานผล+ขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม
87 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:01 น.
MOIT 16 แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
81 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:34 น.
MOIT 16 บันทึกลงนามแผน+ขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม
88 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:07 น.
MOIT 16.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
90 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:44 น.
MOIT 16.1 บันทึกลงนามแผน+ขอเผยแพร่ ฯ
86 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:20 น.
MOIT - 15.5 แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
81 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:00 น.
MOIT - 15.4 แจ้งเวียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
81 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:43 น.
MOIT - 15.1 บันทึกเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
85 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:34 น.
MOIT - 14.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
83 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:02 น.
MOIT - 14.2 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
81 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:31 น.
MOIT - 14.1 บันทึกประกาศแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
80 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:53 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
82 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:34 น.
ภาพกิจกรรมการอบรม
81 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:50 น.
บันทึกรายงานผลการอบรม
78 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:22 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
96 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:52 น.
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผ
101 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:11 น.
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต
94 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:13 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
94 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:46 น.
ขอแจ้งเวียนประกาศมาตรการต่างๆ
89 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:47 น.
7.1.4 ขอแจ้งเวียนประกาสมาตรการ
98 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:17 น.
MOIT - 23.4 ขอแจ้งเวียน ประกาศเจตนารมณ์ และคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพ
84 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:44 น.
MOIT - 23.3 คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
84 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:11 น.
MOIT - 23.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
84 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:35 น.
MOIT - 23.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญา
87 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:21 น.
MOIT - 20 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยช์นอื่นใด และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซ
77 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:02 น.
MOIT - 18.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
88 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:26 น.
MOIT - 18.4 รายงานผลการดำเนินงานฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
80 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:57 น.
MOIT - 18.3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยช์นทับซ้อน
85 2
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:48 น.
MOIT - 18.2 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยช์นทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
76 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:14 น.
MOIT - 18.1 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการป้องกันผลประโยข์นทับซ้อนและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจ
80 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:43 น.
MOIT - 12.7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
80 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:43 น.
MOIT - 12.6 บันทึกรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
100 2
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:34 น.
MOIT - 12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
84 2
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:41 น.
MOIT - 12.2 รายงานประชุมโครงการ หรือกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวาง
88 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:11 น.
MOIT - 12.1.2 โครงการ/กิจกรรม
82 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:07 น.
MOIT - 12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ /กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอก
98 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:02 น.
MOIT - 13 มาตรการการป้องกันการรับสินบน
105 2
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:46 น.
MOIT - 13 บันทึกลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
121 4
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:30 น.
MOIT - 10 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ คู่มือการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนฯ
108 4
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 12:03:35 น.
MOIT - 10 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤ
113 3
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:55 น.
MOIT - 8 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นแล
98 2
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:30 น.
MOIT - 8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เม.ย 64-ก
96 2
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:16 น.
MOIT 7.1.5 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
105 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:39 น.
MOIT - 7.1.3 รายงานการประชุม มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบ
137 3
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:51 น.
MOIT - 7.1.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธฺิ์การปฏ
103 2
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:27 น.
MOIT- 7.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานฯและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
118 6
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:21 น.
MOIT- 6.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.สร้างคอม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
122 4
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:25 น.
MOIT- 6.2 บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ แผนการบริหารทรัพยากรบคคล ปี2565
118 4
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:47 น.
MOIT-6.1..2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
106 2
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:14 น.
MOIT- 6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
122 4
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
109 3
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:25 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม 2565
101 6
ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2565
เวลา 11:01:20 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 - กันยาย
244 2
ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2565
เวลา 11:01:47 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
250 1
ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2564
เวลา 15:12:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศฯ
295 2
ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2564
เวลา 10:12:54 น.
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
506 3
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:41 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
221 13
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:16 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
252 11
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:58 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
222 18
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:12 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม ประจำปีงบปร
215 2
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564
เวลา 17:12:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
200 9
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564
เวลา 17:12:31 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
189 8
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564
เวลา 17:12:14 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
175 7
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:11 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
191 10
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:56 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2565
175 12
ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2564
เวลา 11:09:08 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
1709 0
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:56 น.
EB12 (6.) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย
1921 2
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:18 น.
EB12 (5.) ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
1994 3
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:07 น.
EB12 (4.) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
1698 2
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:39 น.
EB12 (3.) รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินก
1829 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:00 น.
EB12 (2.) รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วม
1589 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:03 น.
EB12 (1.2) โครงการ/กิจกรรม
1577 1
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:12 น.
EB12 (1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
1576 1
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 09:08:04 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1577 2
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 09:08:54 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1563 1
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:53 น.
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2
1575 1
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:41 น.
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
1610 3
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:31 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน
1604 1
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:51 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
1580 1
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:39 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ รอบ 12 เด
1574 3
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:42 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
1576 1
ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2564
เวลา 16:07:59 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
1596 2
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2
1657 2
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ไตรมาสที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1895 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:17 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 ไตรมาสที่ 3โดยวิธีเฉพาะ
1905 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:17 น.
EB-8 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ไตรมาส 3
1595 1
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
1577 1
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:45 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
1590 0
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 16:06:35 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
1594 0
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 15:06:00 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
1592 3
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 15:06:04 น.
ชื่อหัวข้อ ..EB 9 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทา
1588 3
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:33 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2564
1573 1
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2564
เวลา 14:04:20 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
1583 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:34 น.
EB 13 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
1565 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:43 น.
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1550 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:42 น.
EB 18 รายงานการกำชับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
1584 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:55 น.
EB 17 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
1538 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:54 น.
EB 20 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1586 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:11 น.
EB 21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1555 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:15 น.
EB 24 - รายงานการกำกับติดตามมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1543 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
1547 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
1544 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:57 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
1545 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
1573 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:28 น.
EB 24 ประกาศเจตนารมณ์การในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1539 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:08 น.
EB 23 การดำเนินกิจกรรมของชมรม " STRONG"
1546 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:31 น.
EB 22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
1545 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:06 น.
EB 21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1546 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:46 น.
EB 20 ประกาศมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1552 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:47 น.
EB 18 รายงานการกำชับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1562 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:21 น.
EB 17 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1553 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:19 น.
EB 16 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1538 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:22 น.
EB 14 + 15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1586 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:43 น.
EB13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1542 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:18 น.
EB12 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
1575 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:54 น.
EB9 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการร
1540 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:06 น.
EB8 การรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด
1572 2
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:20 น.
EB 7 ประกาศมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิ
1561 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:22 น.
EB6 นโยบายการบริหารและพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
1553 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:16 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1537 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:12 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1548 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:36 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1558 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:59 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1555 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:44 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม 2564
1543 3
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:29 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
1570 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:56 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2564..
1551 3
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:45 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณฯ(เงินบำรุง)ประจำปีงบประมาณ 2564
1560 11
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:02 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2564
1568 2
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:00 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
1558 1
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:13 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 แล
1546 0
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
1546 3
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
1563 2
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:06 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซิื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
1548 6
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซิื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563
1555 0
ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:44 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
1541 8
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 16:12:46 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
1546 3
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:56 น.
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ สำหรับการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
1557 4
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:07 น.
EB 4 แนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรื
1591 7
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:47 น.
EB 8 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1549 2
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:12 น.
EB (1.4-1.5) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
1561 6
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:30 น.
EB (1.1-1.3)แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์โรงพยาบาลสร้างคอม
1550 8
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:51 น.
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1549 6
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 13:12:45 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖3
1545 3
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 13:12:19 น.
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564..
1569 2
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2563
เวลา 16:08:23 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1580 10
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:07 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง ในรรอบเดือน กรกฎาคม 2563
1559 5
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:50 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตและประพฤติมิชอบฯ
1584 8
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:05 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
1560 4
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:22 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
1577 7
ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2563
เวลา 09:07:03 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
1559 1
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 14:06:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
1582 3
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 14:06:47 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินสุงสุด)
1562 3
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:04 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
1591 12
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:59 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563
1575 4
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
1557 3
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2563
1584 5
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:31 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1562 4
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:10 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1581 10
ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563
เวลา 10:05:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม 2563
1590 4
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:23 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1563 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1559 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1563 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:33 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1593 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:54 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 256 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1576 4
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:59 น.
คู่มือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลสร้างคอม
1569 9
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:01 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1566 2
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:11 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1585 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:11 น.
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)จากการประชุมของคณะทำงาน ครั้งที่ 2.2563
1568 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:36 น.
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)จากการประชุมของคณะทำงาน ครั้งที่ 1.2563
1578 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:44 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
1551 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:31 น.
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯของโรงพยาบาลสร้างคอม
1570 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:06 น.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
1570 29
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
1555 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:59 น.
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ปร
1577 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:14 น.
การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตในนาม "กลุ่มสร้างคอมคุณธรรม" และระเบียบกลุ่มสร้างคอมคุณธรร
1853 71
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:02 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 5000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563
1575 5
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 12:03:26 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินสูงสุด
1552 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:46 น.
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสร้างคอม
1558 4
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:01 น.
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
1559 3
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:22 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1558 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:01 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
1550 2
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:49 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖3
1558 4
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:47 น.
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมสร้างคอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
1552 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:20 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1549 3
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:27 น.
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
1556 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:58 น.
มาตรการและกลไกในการป้องกันการรับสินบน
1658 1
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖2
1563 3
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:07 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2
1572 1
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2563
เวลา 14:01:49 น.
มาตรการและกรอบแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
1579 9
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2563
เวลา 13:01:30 น.
ร่างประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสร้างคอม
1559 1
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2563
เวลา 13:01:14 น.
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
1570 4
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:37 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศฯ
1627 6
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:25 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
1580 3
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 17:12:40 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิใจในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
1557 7
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 17:12:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1584 1
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
1585 1
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 4
1549 2
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:35 น.
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1564 7
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:14 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖2
1554 4
ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:51 น.
รายงานผลการวิเคาระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1644 6
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖2
1566 5
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:13 น.
รายงานข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลรายงาน
1551 7
ดาวน์โหลด