ITA

ITAโรงพยาบาลสร้างคอม

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2563
เวลา 16:08:23 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
86 6
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:07 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง ในรรอบเดือน กรกฎาคม 2563
93 5
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:50 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตและประพฤติมิชอบฯ
111 7
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:05 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
76 2
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 12:08:22 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
67 4
ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2563
เวลา 09:07:03 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
87 1
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 14:06:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
135 2
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 14:06:47 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินสุงสุด)
127 2
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:04 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
174 10
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:59 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563
121 4
ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563
เวลา 13:06:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
126 3
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2563
128 5
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:31 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
129 4
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2563
เวลา 15:06:10 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
122 5
ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563
เวลา 10:05:30 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม 2563
144 4
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:23 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
183 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
186 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
154 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:33 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
165 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:54 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 256 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
148 3
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:59 น.
คู่มือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลสร้างคอม
125 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:01 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 2
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:11 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
114 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:11 น.
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)จากการประชุมของคณะทำงาน ครั้งที่ 2.2563
107 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:36 น.
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)จากการประชุมของคณะทำงาน ครั้งที่ 1.2563
105 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:44 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
117 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:03:31 น.
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯของโรงพยาบาลสร้างคอม
104 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:06 น.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
185 7
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:18 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
152 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:59 น.
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ปร
96 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 17:03:14 น.
การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตในนาม "กลุ่มสร้างคอมคุณธรรม" และระเบียบกลุ่มสร้างคอมคุณธรร
358 25
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:02 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 5000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563
105 4
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 12:03:26 น.
ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินสูงสุด
77 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:46 น.
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสร้างคอม
79 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:01 น.
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
77 2
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:22 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
81 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:01 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
72 2
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:49 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖3
85 4
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:47 น.
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมสร้างคอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
80 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:20 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
102 3
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:27 น.
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
115 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:58 น.
มาตรการและกลไกในการป้องกันการรับสินบน
109 1
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:53 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖2
120 3
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:07 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2
165 1
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2563
เวลา 14:01:49 น.
มาตรการและกรอบแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
380 5
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2563
เวลา 13:01:30 น.
ร่างประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสร้างคอม
105 1
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2563
เวลา 13:01:14 น.
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
163 3
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:37 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศฯ
182 5
ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:25 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
177 3
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 17:12:40 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิใจในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
138 5
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 17:12:34 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
144 0
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
216 0
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 4
105 2
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:35 น.
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
104 7
ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:14 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖2
91 4
ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2562
เวลา 16:12:51 น.
รายงานผลการวิเคาระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
126 6
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:38 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖2
152 5
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:13 น.
รายงานข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลรายงาน
151 7
ดาวน์โหลด